SCB Bankrate

สกุลเงินขายซื้อ
USD32.1031.40
HKD4.243.98
JPY32.2730.80
EUR43.4142.19
CNY5.414.72
ประเภทเงินฝากอัตรา %
Saving0.87
Current0.00
Fixed12Months<10m2.75
Fixed12Months>=10m3.00
Fixed24Months<10m3.15
Fixed36Months<10m3.30
ประเภทสินเชื่ออัตรา %
MLR7.25
MOR7.55
MRR8.10
 
 
 
at 24-07-2014 15:09More
สมัครรับข่าวสาร
ชื่อ
*กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล
*กรุณากรอกนามสกุล
อีเมล
*กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*อีเมลนี้ลงทะเบียนแล้ว
สมัครรับข่าวสาร
กรุณาเลือกข้อมูลข่าวสารที่ท่านสนใจ
*กรุณาเลือกข้อมูล
ยกเลิกการรับข่าวสาร
send
cancel
loading1.gif